Woda i ścieki

ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW

    Spółka eksploatuje dwie oczyszczalnie ścieków.

    W Czersku, przy ul. Kilińskiego 15 – jest to w zasadzie całkowicie nowy obiekt, oddany do użytku z końcem maja 2008 roku. Dotychczasowa oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna, której zasadniczą częścią był zblokowany reaktor typu BIOOXYBLOK (Bx18/28) została zastąpiona nowocześniejszym i znacznie skuteczniejszym rozwiązaniem. Nowa oczyszczalnia zapewnia pełne biologiczne oczyszczanie ścieków w procesie niskoobciążonego, wielofazowego osadu czynnego w zintegrowanym reaktorze do jednoczesnego usuwania związków węgla, azotu i fosforu we wspólnym systemie przemian wg procedury trójstopniowego Bardenpho, wzbogaconej o predenitryfikację osadu recyrkulowanego i beztlenowy selektor metaboliczny. Wybrana technologia osadu czynnego oparta jest na równoczesnej eliminacji zanieczyszczeń organicznych, defosfatacji, amonifikacji azotu organicznego, nitryfikacji azotu amonowego, wstępnej wydzielonej denitryfikacji azotu azotanowego uzupełnionej o chemiczne strącanie fosforanów w sytuacjach awaryjnych.
Układ technologiczny składa się z następujących zbudowanych od podstaw elementów:
●   komory rozprężnej,
●   hali krat,
●   piaskownika napowietrzanego ze zgarniaczem i separatorem piasku oraz tłuszczu,
●   reaktor biologiczny zawierający dwa niezależne ciągi technologiczne, składające się z komory beztlenowej, komory denitryfikacji i komory nitryfikacji (z systemem napowietrzania drobnopęcherzykowego) oraz ze wspólnymi dla obu ciągów: selektorem i komorą predenitryfikacji,
●   zintegrowanych z reaktorem podłużnych osadników końcowych,
●   hali dmuchaw zasilających system napowietrzania,
●   stacji mechanicznego odwadniania i higienizacji osadu,
●   magazynu osadu,
●   pompowni wody technologicznej (ścieków oczyszczonych),
●   stanowiska dozowania PIX-u (chemiczne strącanie fosforu)
●   przepompowni osadu nadmiernego i powrotnego oraz przepompowni części pływających,
●   biofiltra, neutralizującego odory pochodzące od ścieków.
Wykorzystane zostały również istniejące dotąd obiekty:
●   przepompownia ścieków własnych i dowożonych,
●   punkt zlewny ścieków dowożonych (utrzymany w dotychczasowym kształcie),
●   betonowy zbiornik reaktora BIOOXYBLOK, adaptowany na zbiornik retencyjny i komorę stabilizacji osadu nadmiernego,
●   budynek odwadniania osadu wraz z prasą (wyremontowany i utrzymany jako rezerwa awaryjna)
●   budynek socjalno-techniczny (rozbudowana została część biurowa i wyremontowana techniczna, zmodernizowano kotłownię zasilaną olejem opałowym poprzez wymianę kotła na dwupaliwowy, z możliwością zasilania gazem ziemnym, budynek ocieplono, wymieniono instalacje oraz stolarkę okienną i drzwiową).
Po rozbudowie oczyszczalnia zajmuje, jak dotychczas, obszar ok. 5 ha i mieści się nadal w granicach obecnie zajmowanej działki. Dwa niezależne ciągi technologiczne umożliwiają prowadzenie prac konserwacyjnych i remontowych przy pracującej oczyszczalni i minimalizują skutki ewentualnych awarii. Średniodobowa przepustowość oczyszczalni wynosi 2750 m3. Przyjęta technologia oczyszczania ścieków pozwala na osiągnięcie stopnia oczyszczenia wymaganego przepisami, w tym na usunięcie w wymaganym stopniu biogenów (azotu i fosforu). W związku z modernizacją technologii i urządzeń oraz przykryciem najbardziej uciążliwych obiektów technologicznych i umieszczeniem w zamkniętym pomieszczeniu lub obudowie dźwiękochłonnej urządzeń emitujących hałas uciążliwość oczyszczalni jest znacznie mniejsza niż do tej pory i zamyka się w granicach zajmowanej działki. Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest nadal rzeka Czerska Struga.
Wytworzone w wyniku oczyszczania ścieków osady ściekowe są stabilizowane tlenowo i odwadniane na prasie filtracyjnej. Dodatkowo istnieje możliwość higienizowania ich wapnem. Po takich zabiegach osady nadają się m. in. do przyrodniczego zastosowania. Do czasu odbioru przewidziane jest magazynowanie osadów w wyznaczonym miejscu na terenie oczyszczalni. Odcieki z odwadniania i magazynu są zawracane i kierowane do układu technologicznego, gdzie podlegają oczyszczeniu wraz ze ściekami dopływającymi do oczyszczalni.
Nakłady niezbędne na wykonanie przebudowy i rozbudowy oczyszczalni zostały pokryte w większości ze środków funduszy ochrony środowiska (dotacja Fundacji EKOFUNDUSZ 6.3 mln zł, pożyczka Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 5 mln zł) przy udziale środków własnych spółki na poziomie 1,7 mln zł. Całkowity koszt realizacji wyniósł 13 mln. zł.

    W Rytlu, przy ul. Jatowskiej – to oczyszczalnia typu ARBF (Automatyczny Reaktor Biologiczny Flygta), pracujący w oparciu o metody biologiczno – chemiczne (osad czynny oraz chemiczne strącanie przy zastosowaniu koagulantu PIX). Obiekt powstał w 2002 roku. Wydajność oczyszczalni wynosi:
- QśrD= 460 m3/d 

    Długość sieci kanalizacyjnej związanej z oczyszczalniami wynosi 111,0 km (Czersk) i 49,3 km (Rytel). W 2011 roku obie oczyszczalnie oczyściły i odprowadziły do odbiorników 934 741 m3 ścieków (łącznie z wodami opadowymi, roztopowymi i infiltracyjnymi).

 

ZAOPATRZENIE W WODĘ

System wodociągowy zaopatrywany jest w wodę z następujących ujęć:

  1. Ujęcie wód podziemnych w Czersku – zasila miasto Czersk a także przyległe wsie: Malachin, Łubna, Mokre, Kaszary ,Rówki, Złotowo, Ostrowite;
  2. Ujęcie wód podziemnych w Łęgu- obejmuje swym zasięgiem także Kęszę, Złe Mięso, Wądoły, Stare Prusy, Ńowe Prusy, Zawadę, Gotelp, Juńczę, Kamionkę, Lipki, Pustki.
  3. Ujęcie wód podziemnych w Odrach- zaopatruje w wodę również Wojtal, Wieck i Klonowice.
  4. Ujęcie wód podziemnych w Rytlu – zaopatrujące Rytel i okolice oraz Gutowiec i Kurkowo.

Łączna wydajność eksploatacyjna ujęć wody wynosi 6460 m3/d. Ujęcia w Czersku i Odrach stanowią układ jednostopniowy, natomiast w Łęgu i Rytlu - układ dwustopniowy (ze zbiornikami wyrównawczymi). Technologia uzdatniania we wszystkich stacjach jest podobna i polega na:
· napowietrzaniu wody,
· filtracji przez złoża odżelaziające i odmanganiające
Układy technologiczne filtracji w stacjach uzdatniania wody w Czersku i Łęgu zostały
w latach 2006 – 2009 zmodernizowane. Efektem modernizacji jest trwała poprawa własności fizykochemicznych wody uzdatnionej podawanej do sieci w zakresie zawartości żelaza i manganu. Tym samym jakość wody ze wszystkich ujęć spełnia z zapasem wymagania określone przepisami prawa.

Łączna długość sieci wodociągowej wynosi 281,4 km, z czego:
· sieć rozdzielcza - stanowi 186,4 km,
· przyłącza wodociągowe – 95 km.

 

BUDOWA I REMONTY SIECI ORAZ PRZYŁĄCZY WOD.-KAN.

    Działająca w ramach spółki brygada inwestycyjno-remontowa zajmuje się nie tylko bieżącym utrzymaniem sieci wod. - kan. i usuwaniem awarii, ale również wykonuje w kompleksowym zakresie nowe sieci oraz przyłącza i instalacje wodociągowe jak i kanalizacyjne, na zlecenie i w ramach wygranych przetargów, mając do dyspozycji odpowiedni sprzęt w postaci m. in. dwóch koparko-ładowarek, zestawu narzędzi hydraulicznych (młot, przecinarka, pompa odwadniająca) zasilanych z przenośnego agregatu, agregatu prądotwórczego do zasilania elektronarzędzi, zgrzewarki doczołowej oraz urządzeń do czyszczenia kanalizacji HD-50 i cysterny asenizacyjnej z funkcją ciśnieniowego czyszczenia. Wykonujemy również sieci drenarskie, jak również szereg innych usług przy wykorzystaniu posiadanego sprzętu. Jednym z naszych atutów jest duże doświadczenie przy wykonywaniu tego typu prac, nabyte przez pracowników brygady w ciągu kilkunastoletniej praktyki w wykonawstwie.

 

Regulamin świadczenia usług

Twardość wody 2020r.

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi