Odprowadzanie ścieków/wód deszczowych w miejscowości Łąg

 

Szanowni Państwo,

    W związku z występującymi intensywnymi opadami deszczu i tym samym podnoszeniem się stanu wód gruntowych, w wyniku których istniejący system kanalizacyjny w miejscowości Łąg w szczególności na ul. Polnej, ul. Chojnickiej staje się nie wydolny wzywamy do natychmiastowego zaprzestania odprowadzania ścieków/wód deszczowych z Państwa posesji do głównego kolektora kanalizacji sanitarnej.

    Przypominamy, że bezumowny zrzut ścieków opadowych do naszej sieci jest działaniem niezgodnym z Ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2023 r. poz. 537). Art. 28 ust. 4 niniejszej ustawy stanowi: „Kto bez uprzedniego zawarcia umowy w art. 6 ust. 1 wprowadza ścieki      do urządzeń kanalizacyjnych, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10 000 zł”. Jednocześnie wszelka immisja w tym przede wszystkim dokonywanie zmiany naturalnego spływu wód opadowych w celu kierowania ich na teren sąsiedniej nieruchomości (w tym do wpustów deszczowych) jest również zabroniona przepisami prawa.

    Jednocześnie informujemy, że w celu ochrony prawidłowego działania naszej infrastruktury przystępujemy do  wykonania sformalizowanej kontroli, które bezwzględnie zostaną zakończone czynnościami wynikającymi z przysługujących nam uprawnień, włącznie z powiadomieniem odpowiednich instytucji.

    Proszę mieć na uwadze fakt, że sieć kanalizacyjna obsługująca miejscowość Łąg
i przyległe jest na granicy wydajności, a stan ten utrzymuje się nieprzerwanie od kilku dni. Jeśli sytuacja nie ulegnie zmianie zachodzi istotne ryzyko wystąpienia poważnych awarii.

    Liczymy na Państwa zrozumienie zaistniałej sytuacji.

 

ZUK Czersk