Zawarcie umowy

Zawarcie umowy o dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków

1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie zawartej pisemnej umowy między Zakładem Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Czersku, a Odbiorcą Usług.

2. Umowa może być zawarta z osobą, która posiada tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, do której ma być dostarczana woda lub z którego mają być odprowadzane ścieki. Umowa może zostać zawarta również z osobą, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym (umowa zawierana na czas określony). W przypadku, gdy nieruchomością jest budynek wielolokalowy umowa zwierana jest z właścicielem lub zarządcą nieruchomości. W każdym przypadku umowa zawierana jest na podstawie pisemnego wniosku o zawarcie umowy. Umowa może zostać zawarta w siedzibie przedsiębiorstwa jak również poza nim.

3. W celu zawarcia w/w umowy należy złożyć w siedzibie Spółki prawidłowo wypełniony „Wniosek o zmianę/zawarcie umowy na dostawę wody i/lub odprowadzanie ścieków”, oraz przedstawić do wglądu poniższe dokumenty:

* właściciel/współwłaściciel – akt notarialny, numer księgi wieczystej,

* najemca lokalu – umowa najmu,

* dzierżawca – umowa dzierżawy,

* użytkownik – umowa użyczenia,

* osoba korzystająca o nieuregulowanym stanie prawnym – oświadczenie o trwającym postępowaniu spadkowym.