Opłaty abonamentowe

1. Stawka opłaty abonamentowej jest to stała, niezależna od zużycia wody wielkość wyrażona w zł na Odbiorcę usług, za jedno lub trzymiesięczny okres rozliczeniowy, którą Odbiorca usług jest obowiązany zapłacić przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu.

2. Od czerwca 2018 r. Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Czersku wyszczególnia następujące grupy/rodzaje abonamentowe:

a) Stawki opłat abonamentowych w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę:

  • stawka opłaty abonamentowej w rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza głównego 1 raz na miesiąc (stawka opłaty abonamentowej dla wodomierza głównego obejmuje gotowość, odczyt i rozliczenie),
  • stawka opłaty abonamentowej w rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza głównego 1 raz na kwartał (stawka opłaty abonamentowej dla wodomierza głównego obejmuje gotowość, odczyt i rozliczenie),
  • stawka opłaty abonamentowej w rozliczeniach z osobą korzystającą z lokalu w  budynku wielolokalowym i w rozliczeniach z osobą korzystającą wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej 1 raz na miesiąc (stawka opłaty abonamentowej dla wodomierza lokalowego i dodatkowego mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej obejmuje odczyt i  rozliczenie),
  • stawka opłaty abonamentowej w rozliczeniach z osobą korzystającą z lokalu w  budynku wielolokalowym i w rozliczeniach z osobą korzystającą wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej 1 raz na kwartał (stawka opłaty abonamentowej dla wodomierza lokalowego i dodatkowego mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej obejmuje odczyt i rozliczenie)

b) Stawki opłat abonamentowych w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków:

  • stawka opłaty abonamentowej w rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza głównego 1 raz na miesiąc,
  • stawka opłaty abonamentowej w rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza głównego 1 raz na kwartał.

3. Opłata abonamentowa naliczana jest na ostatni dzień miesiąca/ kwartału i zostaje ujęta na fakturze wraz z ilością m3 pobranej wody i/lub odprowadzonych ścieków.