Majątek

  • Kapitał zakładowy Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Czersku wynosi 19 743 950 (dziewiętnaście milionów siedemset czterdzieści trzy tysięce dziewięćset pięćdziesiąt) złotych i dzieli się na 394 879 (trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysięce osiemset siedemdziesiąt dziewięć) udziałów po 50 (pięćdziesiąt) złotych każdy
     
  • Wszystkie udziały w ilości 394 879 (trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysięce osiemset siedemdziesiąt dziewięć) są własnością gminy Czersk.