Przedmiot działalności

 • Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. działalność gospodarczą rozpoczął:
  • z dniem 1 stycznia 2000 r. na bazie majątku zlikwidowanego zakładu budżetowego gminy Czersk
  • przejmując wszystkich pracowników zakładu
    
 • Część majątku jest własnością Spółki a część jest dzierżawiona od Gminy
   
 • Spółka zajmuje się przede wszystkim świadczeniem usług na rzecz społeczności miasta i gminy Czersk:
  • Początkowo były to:
   • zbiorowe zaopatrzenie w wodę
   • zbiorowe odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
   • wywóz, składowanie i segregacja odpadów
   • produkcja, przesył i dystrybucja ciepła
   • budowa i remonty sieci oraz przyłączy wod-kan
   • dzierżawa nieruchomości (działalność pozostała)
     
  • Obecnie Spółka zajmuje się świadczeniem takich usług jak: 
   • zbiorowe zaopatrzenie w wodę
   • zbiorowe odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
   • odbiór i transport odpadów
   • budowa i remonty sieci oraz przyłączy wod-kan
   • wynajem i serwis toalet przenośnych
   • czyszczenie sieci i przyłączy kanalizacyjnych
     
 • Na początku działalności biuro Spółki znajdowało się przy ul. Leśnej 11 w Czersku
  • Od 7 lipca 2008 r. zostało przeniesione na ul. Kilińskiego 15 w Czersku – teren oczyszczalni ścieków
    
 • Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Czersku jest Spółką prawa handlowego, co oznacza, że jest odrębną jednostką organizacyjną: 
  • posiadającą zarząd i instytucje kontrolne
  • wyposażoną w osobowość prawną
 • Role Zgromadzenia Wspólników pełni Burmistrz Czerska reprezentujący jedynego właściciela – gminę Czersk
   
 • Prowadzeniem wszystkich spraw bieżących zajmuje się jednoosobowy Zarząd Spółki 
  • Funkcje Przewodniczącego Zarządu, Dyrektora Spółki pełni Krystian Łangowski
 • Organem powołanym do kontroli działalności Zarządu jest 5-osobowa Rada Nadzorcza, w skład której wchodzą:
  • trzy osoby powołane przez Zgromadzenie Wspólników:
   • Tomasz Peplinski (Przewodniczący)
   • Regina Szymańska (Zastępca Przewodniczącego)
   • Bogumiła Ropińska (Członek)
  • dwie osoby wybrane przez załogę (spośród pracowników Spółki):
   • Weronika Jarząbek (Sekretarz)
   • Mariusz Chmielewski (Członek) 
     
 • Aktualny skład Rady Nadzorczej, został powołany:
  • przez Zgromadzenie Wspólników 18 listopada 2022 roku
  • na okres trzyletniej kadencji
    
 • Kapitał zakładowy Spółki aktualnie wynosi 19 743 950 zł.
   
 • Celem strategicznym Spółki jest: 
  • zdecydowane podniesienie jakości świadczonych usług przy minimalizacji kosztów własnych 
  • objęcie swoją działalnością całego obszaru miasta i gminy Czersk
   • Realizacji tego celu służą przedsięwzięcia określone w programach działania Spółki
     
 • Założone powiększenie zakresu działalności i minimalizacja jednostkowych kosztów własnych są możliwe zarówno dzięki:
  • inwestycjom realizowanym przez gminę
   • stała rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
     
  • jak również przez Spółkę: 
   • odnowa parku maszynowego i środków transportu
   • modernizacja sieci i urządzeń wod-kan. 

​