Regulamin monitoringu

 

1. Regulamin określa cel i zasady funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego w Zakładzie Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Czersku (ul. Kilińskiego 15, 89-650 Czersk), miejsca instalacji kamer systemu, reguły rejestracji i zapisu informacji oraz sposób ich zabezpieczenia, a także możliwości udostępniania zgromadzonych danych o zdarzeniach.

 

 

2. Administratorem urządzeń monitoringu wizyjnego jest Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Czersku.

 

3. Celami prowadzenia monitoringu wizyjnego są:

a) zapewnienie oraz zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników obiektu, ze szczególnym uwzględnieniem pracowników i klientów oraz osób przebywających na terenie obiektu,
b) ograniczenie zachowań nagannych, wybryków chuligańskich, oraz innych zachowań niepożądanych zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu użytkowników obiektu,
c) wyjaśnianie sytuacji konfliktowych,
d) ustalanie sprawców czynów nagannych (zniszczenia mienia, kradzieże itp.),
e) ograniczanie dostępu do obiektu osób nieuprawnionych i niepożądanych,
f) wyeliminowanie aktów wandalizmu.

 

4. Podstawą wprowadzenia monitoringu wizyjnego w firmie jest:

a) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

5. Miejsca objęte monitoringiem wizyjnym w Zakładzie Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Czersku to:


UJĘCIA:

- Rytel, ul. Chłopowska (teren obiektu),                                                                                                                                                                
- Łąg, ul. Dworcowa (teren oraz wnętrze obiektu),

- Czersk, ul. Leśna (teren obiektu, wnętrze obiektu oraz teren studni głębinowej),
- Odry (teren oraz wnętrze obiektu).

 

OCZYSZCZALNIA:

- Czersk, ul. Kilińskiego (teren obiektu oraz wnętrza obiektów).

 

PSZOK:

- Na terenie oczyszczalni ścieków (teren obiektu oraz wnętrze kontenera na odpady niebezpieczne).

 

6. Monitoring funkcjonuje całodobowo.

 

7. Rejestracji i zapisaniu na nośniku fizycznym podlega tylko obraz (wizja) z kamer systemu monitoringu. Dźwięk nie jest nagrywany.

 

8. System monitoringu wizyjnego w Zakładzie Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Czersku składa się z:

a) kamer rejestrujących zdarzenia w rozdzielczości umożliwiającej identyfikację osób,
b) urządzeń rejestrujących i zapisujących obraz na nośniku fizycznym,
c) monitorów pozwalających na podgląd rejestrowanych zdarzeń.

 

9. Elementy monitoringu wizyjnego w miarę konieczności i możliwości finansowych są modernizowane.

 

10. Miejsca objęte monitoringiem wizyjnym są oznakowane stosownymi tabliczkami informacyjnymi zawierającymi piktogram kamery.

 

11. Rejestrator wraz z monitorem monitorującym znajdują się w lokalizacjach wymienionych w punkcie 5. Dostęp do zapisu i obrazu monitoringu posiadają wyłącznie upoważnieni pracownicy zakładu.

 

12. Zapis z systemu monitoringu może być udostępniony jedynie uprawnionym organom w zakresie prowadzonych przez nie czynności prawnych, np. Policji, Sądom, Prokuraturze, na ich pisemny wniosek, ponieważ udostępnianie nagrań osobom fizycznym może naruszyć prawa i wolności innych osób trzecich.

 

13. Okres przechowywania danych jest zróżnicowany i wynosi od 30 do 90 dni, a następnie dane ulegają usunięciu poprzez nadpisanie danych na urządzeniu rejestrującym obraz. W praktyce okres ten może być krótszy niż wskazany wyżej.

 

14. W uzasadnionych przypadkach na podstawie wniosków wyżej wymienionych organów, w szczególności, gdy urządzenia monitoringu wizyjnego zarejestrowały zdarzenie związane z naruszeniem bezpieczeństwa osób i mienia, okres przechowywania danych może ulec wydłużeniu o czas niezbędny do zakończenia postępowania, którego przedmiotem jest zdarzenie zarejestrowane przez monitoring wizyjny.

 

15. Organy zainteresowane zabezpieczeniem danych z monitoringu na potrzeby przyszłego postępowania mogą zwrócić się pisemnie do właściciela firmy z prośbą o ich zabezpieczenie przed usunięciem po upływie standardowego okresu ich przechowywania. Wniosek należy złożyć w sekretariacie Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Czersku, w terminie do 14 dni licząc od dnia, w którym zdarzenie mogło zostać zarejestrowane przez monitoring wizyjny. Wnioski złożone po tym terminie mogą nie gwarantować zabezpieczenia obrazu ze względu na jego możliwe usunięcie z rejestratora.

 

16. Prawidłowo złożony wniosek musi zawierać dokładną datę i miejsce, np.: wejście do budynku itp. oraz przybliżony czas zdarzenia. W przeciwnym razie nie będzie możliwości odnalezienia właściwego obrazu.

 

17. Mogą występować nieznaczne różnice między czasem rzeczywistym, a czasem uwidocznionym na materiale z monitoringu, ponieważ system nie jest synchronizowany z zewnętrznym źródłem czasu.

 

18. Na wniosek wyżej wymienionych organów, osoba upoważniona do dostępu do zapisu monitoringu w  Zakładzie Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Czersku sporządza kopię nagrania z monitoringu wizyjnego za okres, którego dotyczy wniosek  oraz oznacza ją w sposób trwały następującymi danymi:


a) numer porządkowy kopii,
b) okres, którego dotyczy nagranie,
c) źródło danych,
d) data wykonania kopii,
e) dane osoby, która sporządziła kopię.
Kopia przechowywana jest w sejfie zakładu w zamkniętym i specjalnie do tego przystosowanym miejscu.

 

19. Kopia nagrania podlega zaewidencjonowaniu w rejestrze kopii z monitoringu wizyjnego sporządzonym na wniosek wyżej wymienionych organów. Rejestr zawiera następujące informacje:
a) numer porządkowy kopii,
b) okres, którego dotyczy nagranie,
c) źródło danych, np.: kamera nr……,
d) data wykonania kopii,
e) dane osoby, która sporządziła kopię,
f) podpis osoby, która sporządziła kopię,
g) informacje o udostępnieniu lub zniszczeniu kopii.

 

20. Kopia stworzona na pisemny wniosek  zostaje zabezpieczona na okres nie dłuższy niż 4 miesiące i udostępniana jest jedynie uprawnionym instytucjom, np.: Policji. W przypadku bezczynności uprawnionych instytucji przez okres 4 miesięcy kopia podlega fizycznemu zniszczeniu.

 

21. Osoby, które mają wgląd w obraz zarejestrowany przez monitoring wizyjny zobowiązane są do przestrzegania przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, a ich uprawnienie dostępu do tych danych wymaga nadania wyraźnego upoważnienia przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Czersku.

 

22. Obowiązek informacyjny względem osób, których dane osobowe mogą zostać utrwalone na monitoringu jest realizowany poprzez udostępnienie regulaminu monitoringu za pośrednictwem strony internetowej www.zuk-czersk.pl, telefonicznie pod numerem: (52) 398-43-80 oraz osobiście w siedzibie zakładu.

 

23. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Sprzeciw zostanie rozpatrzony przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Czersku.

 

24. Każda osoba ma prawo do żądania sprostowania danych, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,   a nadto w przypadkach przewidzianych prawem do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych. Wnioski w tych sprawach należy kierować do Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Czersku. Będą one rozpatrywane.

 

25. Każda osoba ma prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna, iż  takie przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego w Zakładzie Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Czersku - skan do pobrania (180 KB)

Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego w Zakładzie Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Czersku - plik pdf do pobrania (149 KB)