Regulamin monitoringu

REGULAMIN

Funkcjonowania monitoringu wizyjnego w
Zakładzie Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Czersku

 

1. Regulamin określa cel i zasady funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego w Zakładzie Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Czersku (ul. Kilińskiego 15, 89-650 Czersk), miejsca instalacji kamer systemu, reguły rejestracji i zapisu informacji oraz sposób ich zabezpieczenia, a także możliwości udostępniania zgromadzonych danych o zdarzeniach.

2. Administratorem urządzeń monitoringu wizyjnego jest Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Czersku.

3. Celami prowadzenia monitoringu wizyjnego są:

a) zapewnienie oraz zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników obiektu, ze szczególnym uwzględnieniem pracowników i klientów oraz osób przebywających na terenie obiektu,
b) ograniczenie zachowań nagannych, wybryków chuligańskich, oraz innych zachowań niepożądanych zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu użytkowników obiektu,
c) wyjaśnianie sytuacji konfliktowych,
d) ustalanie sprawców czynów nagannych (zniszczenia mienia, kradzieże itp.),
e) ograniczanie dostępu do obiektu osób nieuprawnionych i niepożądanych,
f) wyeliminowanie aktów wandalizmu.

4. Podstawą wprowadzenia monitoringu wizyjnego w firmie jest:

a) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

5. Miejsca objęte monitoringiem wizyjnym w Zakładzie Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Czersku to:
UJĘCIA

a) Rytel, ul. Chłopska (kamera zewnętrzna)
b) Łąg, ul. Dworcowa (hala filtrów)
c) Czersk, ul. Leśna (hala filtrów)
d) Odry (kamera zewnętrzna)

 

OCZYSZCZALNIA

a) Czersk, ul. Kilińskiego (kamera zewnętrzna, hala magazynowa)
b) Rytel, ul. Jatowska

 

6. Monitoring funkcjonuje całodobowo.

7. Rejestracji i zapisaniu na nośniku fizycznym podlega tylko obraz (wizja) z kamer systemu monitoringu. Dźwięk nie jest nagrywany.

8. System monitoringu wizyjnego w Zakładzie Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Czersku składa się z:

a) kamer rejestrujących zdarzenia w rozdzielczości umożliwiającej identyfikację osób,
b) urządzenia rejestrującego i zapisującego obraz na nośniku fizycznym,
c) monitorów pozwalających na podgląd rejestrowanych zdarzeń.

9. Elementy monitoringu wizyjnego w miarę konieczności i możliwości finansowych są udoskonalane, wymieniane.

10.Miejsca objęte monitoringiem wizyjnym są oznakowane stosownymi tabliczkami informacyjnymi zawierającymi piktogram kamery.

11. Rejestrator wraz z monitorem monitorującym znajdują się w lokalizacjach wymienionych w punkcie 5. Dostęp do zapisu i obrazu monitoringu posiadają wyłącznie upoważnieni pracownicy zakładu.

12. Zapis z systemu monitoringu może być udostępniony jedynie uprawnionym organom w zakresie prowadzonych przez nie czynności prawnych, np. Policji, Sądom, Prokuraturze, na ich pisemny wniosek, ponieważ udostępnianie nagrań osobom fizycznym może naruszyć prawa i wolności innych osób trzecich.

13. Okres przechowywania danych wynosi do 90 dni, a następnie dane ulegają usunięciu poprzez nadpisanie danych na urządzeniu rejestrującym obraz. W praktyce okres ten może być krótszy niż wskazany wyżej.

14. W uzasadnionych przypadkach na podstawie wniosków wyżej wymienionych organów, w szczególności, gdy urządzenia monitoringu wizyjnego zarejestrowały zdarzenie związane z naruszeniem bezpieczeństwa osób i mienia, okres przechowywania danych może ulec wydłużeniu o czas niezbędny do zakończenia postępowania, którego przedmiotem jest zdarzenie zarejestrowane przez monitoring wizyjny.

15. Organy zainteresowane zabezpieczeniem danych z monitoringu na potrzeby przyszłego postępowania mogą zwrócić się pisemnie do właściciela firmy z prośbą o ich zabezpieczenie przed usunięciem po upływie standardowego okresu ich przechowywania. Wniosek należy złożyć w sekretariacie Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Czersku, w terminie do 14 dni licząc od dnia, w którym zdarzenie mogło zostać zarejestrowane przez monitoring wizyjny. Wnioski złożone po tym terminie mogą nie gwarantować zabezpieczenia obrazu ze względu na jego możliwe usunięcie z rejestratora.

16. Prawidłowo złożony wniosek musi zawierać dokładną datę i miejsce, np.: wejście do budynku itp. oraz przybliżony czas zdarzenia. W przeciwnym razie nie będzie możliwości odnalezienia właściwego obrazu.

17. Mogą występować nieznaczne różnice między czasem rzeczywistym, a czasem uwidocznionym na materiale z monitoringu, ponieważ system nie jest synchronizowany z zewnętrznym źródłem czasu.

18. Na wniosek wyżej wymienionych organów, osoba upoważniona do dostępu do zapisu monitoringu w Zakładzie Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Czersku sporządza kopię nagrania z monitoringu wizyjnego za okres, którego dotyczy wniosek  oraz oznacza ją w sposób trwały następującymi danymi:
a) numer porządkowy kopii,
b) okres, którego dotyczy nagranie,
c) źródło danych,
d) data wykonania kopii;
e) dane osoby, która sporządziła kopię.
Kopia przechowywana jest w sejfie zakładu w zamkniętym i specjalnie do tego przystosowanym miejscu.   
                                                                                                                                 
19. Kopia nagrania podlega zaewidencjonowaniu w rejestrze kopii z monitoringu wizyjnego sporządzonym na wniosek wyżej wymienionych organów. Rejestr zawiera następujące informacje:
a) numer porządkowy kopii,
b) okres, którego dotyczy nagranie,
c) źródło danych, np.: kamera nr……,
d) data wykonania kopii,
e) dane osoby, która sporządziła kopię,
f) podpis osoby, która sporządziła kopię,
g) informacje o udostępnieniu lub zniszczeniu kopii.

20. Kopia stworzona na pisemny wniosek  zostaje zabezpieczone na okres nie dłuższy niż 4 miesiące i udostępniana jest jedynie uprawnionym instytucjom, np.: Policji. W przypadku bezczynności uprawnionych instytucji przez okres 4 miesięcy kopia podlega fizycznemu zniszczeniu.

21. Osoby, które mają wgląd w obraz zarejestrowany przez monitoring wizyjny zobowiązane są do przestrzegania przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, a ich uprawnienie dostępu do tych danych wymaga nadania wyraźnego upoważnienia przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Czersku.

22. Obowiązek informacyjny względem osób, których dane osobowe mogą zostać utrwalone na monitoringu jest realizowany poprzez udostępnienie regulaminu monitoringu za pośrednictwem strony internetowej zuk-czersk.pl telefonicznie pod numerem:
(52) 398-43-80 oraz osobiście w siedzibie zakładu.

23. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Sprzeciw zostanie rozpatrzony przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Czersku.

24. Każda osoba ma prawo do żądania sprostowania danych, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym, a nadto w przypadkach przewidzianych prawem do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych. Wnioski w tych sprawach należy kierować do Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Czersku. Będą one rozpatrywane.

25. Każda osoba ma prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna, iż  takie przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego w Zakładzie Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Czersku - plik pdf do pobrania (125 KB)