Opłata za przekroczenia

Stawka opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych

 

Stawka opłaty obliczana jest wg poniższego wzoru:

                                 Opw = (Sa-Sd) / Sd x C x V

Gdzie:

Opw – opłata za przekroczenie dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń w zł*
Sa – wielkość stężenia zanieczyszczenia określana na podstawie analizy g/m3 (mg/dm3)
Sd – wielkość stężenia dopuszczalnego g/m3 (mg/dm3)
C – cena jednostkowa za 1 m3 ścieków określona w taryfie zł/m3
V – ilość odprowadzonych ścieków w okresie rozliczeniowym m3

 

Na podstawie §2 pkt. 5 rozporządzenia taryfowego stawka, która obliczana jest w zależności od wykorzystania przepustowości oczyszczalni, stosowanej technologii oczyszczania ścieków komunalnych oraz uzyskiwanego stopnia redukcji ładunku zanieczyszczeń i sposobu stosowania osadów ściekowych; do stawki opłaty dolicza się podatek, o którym mowa w §2 pkt. 1 rozporządzenia taryfowego.

Powyższa stawka stosowana jest wyłącznie dla taryfowej grupy odbiorców S-2/C.
W przypadku przekroczenia wartości dopuszczalnej więcej niż jednego wskaźnika zanieczyszczeń opłata ustalana będzie jako suma wynikająca z przekroczeń wartości dopuszczalnych poszczególnych wskaźników.
Opłaty za przekroczenie wskaźników wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych naliczane są od dnia poboru ścieków, w którym stwierdzono przekroczenie do dnia usunięcia przekroczeń potwierdzonych ponownym badaniem ścieków.
Do stawki opłaty dolicza się podatek od towarów i usług, w wysokości określonej odrębnymi przepisami.

*) – zastosowano stawkę w wysokości 8 %