Ochrona Danych Osobowych

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA (OBOWIĄZEK INFORMACYJNY)

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, dalej : Rozporządzenie) Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Czersku informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych :

I. Administrator Danych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Czersku, ul. Kilińskiego 15, 89-650 Czersk, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk - Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000159787, NIP 555-18-18-271, REGON 771285592, zwanym dalej „Administratorem”.

II. Inspektor Ochrony Danych
Administrator Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres : ul. Kilińskiego 15, 89-650 Czersku lub email: iod@epomerania.pl

III Cele oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Administrator może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu :
- zawarcia z Panią/Panem umowy i jej wykonania – podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy – art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia,
- wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz w związku z wykonywaniem umowy – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku ciążącego na Administratorze – art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia,
- ustalenia i dochodzenia roszczeń lub ochrony przed roszczeniami związanymi z zawartą z Panią/Panem umową – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie ustalonego interesu Administratora; uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń oraz obrony przed roszczeniami wynikającymi z zawartej umowy – art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia.

IV. Informacja o okresach przechowywania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe w związku z zawarciem umowy będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora :
- w związku z zawarciem umowy i w celu jej wykonania – przez okres obowiązywania umowy, następnie przez okres wymagany przez przepisy prawa, oraz okres niezbędny do ustalenia i dochodzenia roszczeń,
- w zakresie wypełniania obowiązków prawnych – przez okres w jakim przepisy prawa nakazują przechowywanie dokumentacji, w szczególności przepisy księgowe i prawa podatkowego
- w zakresie dochodzenia roszczeń – do momentu ich przedawnienia

V. Informacja o odbiorcach danych osobowych
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są pracownicy Administratora, jednakże dane te mogą zostać przekazane następującym odbiorcom :
- podmiotom i organom, którym Administrator jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
- podmiotom przetwarzającym dane osobowe osoby, której dane dotyczą w imieniu Administratora na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

VI. Prawa osoby, której dane dotyczą
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do :
- żądania od Administratora dostępu do Pana/Pani danych osobowych,
- żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
- żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
- żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
- przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
- cofnięcia zgody w dowolnym momencie na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda,
- wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie Rozporządzenia Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W celu skorzystania z przysługujących Pani/Panu praw należy skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych.

VII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie
Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.

VIII. Źródło pochodzenia danych
Administrator przetwarza dane osobowe pozyskane od osoby, której dane dotyczą oraz ze źródeł powszechnie dostępnych (np. baz i rejestrów : REGON, CEIDG, KRS)

IX. Przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego
Dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców państwa trzeciego tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowych.

X. Obowiązek podania danych osobowych
Podanie danych osobowych przez Panią/Pana jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy oraz ustawowo określonych uprawnień i obowiązków Administratora. W związku z powyższym jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania. W przypadku nie podania przez Panią/Pana danych osobowych zawarcie oraz wykonanie umowy jest niemożliwe.

XI. Ochrona danych osobowych
Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

 

Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu wizyjnego

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Czersku (dalej ZUK Sp. z o.o.) informuje, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Czersku, z siedzibą w Czersku, ul. Kilińskiego 15, 89-650 Czersk;
  2. ZUK Sp. z o.o. wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych jest możliwy pocztą elektroniczną (na adres: iod@epomerania.pl) lub pisemnie (na adres siedziby ZUK Sp. z o. w Czersku);
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu ochrony  mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym, tzn. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu ZUK Sp. z o.o., zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f RODO;
  4. Wejście na teren monitorowany spowoduje automatyczne zarejestrowanie obrazu, w tym sensie jest wymagane przez ZUK Sp. z o.o. do wstępu na teren monitorowany;
  5. Pani/Pana dane nie będą przekazywane podmiotom zewnętrznym, z wyjątkiem organów wymienionych w przepisach prawa;
  6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres do 3 miesięcy od daty nagrania, z wyjątkiem przypadków prowadzenia postępowania przez uprawnione organy, co spowoduje dłuższy czas przetwarzania, wymagany do prowadzenia takiego postępowania;
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu;
  8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do odpowiedniego organu nadzorczego – tzn. Prezesa Urzędu Ochrony Danych jeśli uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych przez ZUK Sp. z o.o. dokonywane było wbrew przepisom prawa, z naruszeniem Pana/Pani praw i wolności;
  9. Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu, a także automatycznemu podejmowaniu decyzji w Pani/Pana sprawach.