Oczyszczalnie ścieków

Spółka eksploatuje dwie oczyszczalnie ścieków:

 • oczyszczalnia ścieków w Czersku
 • oczyszczalnia ścieków w Rytlu
   

Oczyszczalnia ścieków w Czersku:

 • znajduje się w Czersku, przy ul. Kilińskiego 15 
 • jest to nowy obiekt, oddany do użytku z końcem maja 2008 roku
 • dotychczasowa oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna, której zasadniczą częścią był zblokowany reaktor typu BIOOXYBLOK (Bx18/28) została zastąpiona nowocześniejszym i znacznie skuteczniejszym rozwiązaniem 
 • nowa oczyszczalnia zapewnia pełne biologiczne oczyszczanie ścieków w procesie niskoobciążonego, wielofazowego osadu czynnego w zintegrowanym reaktorze do jednoczesnego usuwania związków węgla, azotu i fosforu we wspólnym systemie przemian wg procedury trójstopniowego Bardenpho, wzbogaconej o predenitryfikację osadu recyrkulowanego i beztlenowy selektor metaboliczny
 • wybrana technologia osadu czynnego oparta jest na równoczesnej eliminacji zanieczyszczeń organicznych, defosfatacji, amonifikacji azotu organicznego, nitryfikacji azotu amonowego, wstępnej wydzielonej denitryfikacji azotu azotanowego uzupełnionej o chemiczne strącanie fosforanów w sytuacjach awaryjnych


Układ technologiczny składa się z następujących zbudowanych od podstaw elementów:

 • komory rozprężnej
 • hali krat
 • piaskownika napowietrzanego ze zgarniaczem i separatorem piasku oraz tłuszczu
 • reaktor biologiczny zawierający dwa niezależne ciągi technologiczne, składające się z komory beztlenowej, komory denitryfikacji i komory nitryfikacji (z systemem napowietrzania drobnopęcherzykowego) oraz ze wspólnymi dla obu ciągów: selektorem i komorą predenitryfikacji
 • zintegrowanych z reaktorem podłużnych osadników końcowych
 • hali dmuchaw zasilających system napowietrzania
 • stacji mechanicznego odwadniania i higienizacji osadu
 • magazynu osadu
 • pompowni wody technologicznej (ścieków oczyszczonych)
 • stanowiska dozowania PIX-u (chemiczne strącanie fosforu)
 • przepompowni osadu nadmiernego i powrotnego oraz przepompowni części pływających
 • biofiltra, neutralizującego odory pochodzące od ścieków


Wykorzystane zostały również istniejące dotąd obiekty:

 • przepompownia ścieków własnych i dowożonych
 • punkt zlewny ścieków dowożonych (utrzymany w dotychczasowym kształcie)
 • betonowy zbiornik reaktora BIOOXYBLOK, adaptowany na zbiornik retencyjny i komorę stabilizacji osadu nadmiernego
 • budynek odwadniania osadu wraz z prasą (wyremontowany i utrzymany jako rezerwa awaryjna)
 • budynek socjalno-techniczny (rozbudowana została część biurowa i wyremontowana techniczna, zmodernizowano kotłownię zasilaną olejem opałowym poprzez wymianę kotła na dwupaliwowy, z możliwością zasilania gazem ziemnym, budynek ocieplono, wymieniono instalacje oraz stolarkę okienną i drzwiową)

 

Oczyszczalnia ścieków w Czersku:

 • po rozbudowie oczyszczalnia zajmuje, jak dotychczas, obszar ok. 5 ha i mieści się nadal w granicach obecnie zajmowanej działki
 • dwa niezależne ciągi technologiczne umożliwiają prowadzenie prac konserwacyjnych i remontowych przy pracującej oczyszczalni i minimalizują skutki ewentualnych awarii
 • średniodobowa przepustowość oczyszczalni wynosi 2750 m3
 • przyjęta technologia oczyszczania ścieków pozwala na osiągnięcie stopnia oczyszczenia wymaganego przepisami, w tym na usunięcie w wymaganym stopniu biogenów (azotu i fosforu)
 • w związku z modernizacją technologii i urządzeń oraz przykryciem najbardziej uciążliwych obiektów technologicznych i umieszczeniem w zamkniętym pomieszczeniu lub obudowie dźwiękochłonnej urządzeń emitujących hałas uciążliwość oczyszczalni jest znacznie mniejsza niż do tej pory i zamyka się w granicach zajmowanej działki
 • odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest rzeka Czerska Struga
 • wytworzone w wyniku oczyszczania ścieków osady ściekowe są stabilizowane tlenowo i odwadniane na prasie filtracyjnej, dodatkowo istnieje możliwość higienizowania ich wapnem
 • po takich zabiegach osady nadają się m. in. do przyrodniczego zastosowania
 • do czasu odbioru przewidziane jest magazynowanie osadów w wyznaczonym miejscu na terenie oczyszczalni
 • odcieki z odwadniania i magazynu są zawracane i kierowane do układu technologicznego, gdzie podlegają oczyszczeniu wraz ze ściekami dopływającymi do oczyszczalni
 • nakłady niezbędne na wykonanie przebudowy i rozbudowy oczyszczalni zostały pokryte w większości ze środków funduszy ochrony środowiska (dotacja Fundacji EKOFUNDUSZ 6.3 mln zł, pożyczka Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 5 mln zł) przy udziale środków własnych spółki na poziomie 1,7 mln zł
 • całkowity koszt realizacji wyniósł 13 mln. zł

 

Oczyszczalnia ścieków w Rytlu:

 • znajduje się w Rytlu, przy ul. Jatowskiej 
 • oczyszczalnia typu ARBF (Automatyczny Reaktor Biologiczny Flygta), pracujący w oparciu o metody biologiczno – chemiczne (osad czynny oraz chemiczne strącanie przy zastosowaniu koagulantu PIX)
 • obiekt powstał w 2002 roku
 • wydajność oczyszczalni wynosi QśrD= 460 m3/d