Wymiana wodomierzy

 

        Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. przypomina osobom, które otrzymały w bieżącym roku pisma dotyczące wymiany:

- wodomierza dodatkowego służącego ustaleniu ilości wody bezpowrotnie zużytej,

- wodomierza własnego mierzącego ilość wody pobranej z własnych ujęć i odprowadzania powstałych ścieków do systemu kanalizacji sanitarnej,

- wodomierza indywidualnego zainstalowanego na wewnętrznej instalacji wodociągowej służącego ustaleniu ilości zużytej wody w lokalu

o upływie okresu legalizacji przedmiotowego wodomierza z końcem bieżącego roku.

W związku z powyższym należy dokonać jego wymiany i do końca 2023 roku poinformować o tym fakcie Spółkę w celu dokonania stosownego odbioru. Prosimy o pozostawienie zdjętego wodomierza do odczytu. W celu usprawnienia organizacji pracy oraz realizacji bieżących zadań Spółki, prosimy o niepozostawianie kwestii wymiany legalizacyjnej wodomierza pod koniec wyznaczonego terminu.