Deklaracja Dostępności

Deklaracja Dostępności

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Czersku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://www.zuk-czersk.pl/.

 

Dane teleadresowe jednostki

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Czersku, ul. Kilińskiego 15, 89-650 Czersk, tel. (52)-398-43-80, (52)-398-63-04, email: administracja@zuk-czersk.pl.

 

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 01.09.2006

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 26.04.2023

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa www.zuk-czersk.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, czyli standardem WCAG 2.1 AA.


Na dzień 07.03.2024r. następujące elementy są niezgodne z wytycznymi :

  • częściowo brakuje opisów zdjęć oraz tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne
  • kontrast pomiędzy tekstem a tłem może nie spełniać wymogów standardu w poziomie AA
  • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF, Word, Excel, PowerPoint mogą nie być dostępne w całości cyfrowo
  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchoniemych

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 12.03.2024r.
Deklarację sporządzono na podstawie:
Badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Inpero.pl Sp. z o.o.

 

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Katarzyna Dobek, adres poczty elektronicznej administracja@zuk-czersk.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (52)-398-43-80, (52)-398-63-04. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich www.rpo.gov.pl

 

Dostępność architektoniczna

Otoczenie i dojazd:
Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. znajduje się przy ulicy Kilińskiego 15 w Czersku. Dojazd do budynku jest możliwy od strony ulicy Kilińskiego. Spółka dysponuje czterema parkingami. Każdy z nich jest utwardzony. Parking dla klientów znajduje się przed bramą główną. Przy bramie głównej oraz na słupie wolnostojącym przed szlabanem wjazdowym znajdują się domofony. Pozostałe trzy parkingi znajdują się na terenie zakładu (teren oczyszczalni ścieków).

Na całym obszarze obowiązuje tzw. strefa ruchu, zatem pojazdy wjeżdżające na teren spółki zobowiązane są do przestrzegania powszechnych zasad ruchu drogowego. Ruch po siedzibie na części dróg odbywa się jednokierunkowo zgodnie z wprowadzonym oznakowaniem. Ponadto zostały ustawione szlabany (wjazd / wyjazd), a tym samym Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych znajduje się w strefie wygrodzonej.
Przed szlabanem wjazdowym zainstalowany jest domofon. W celu otwarcia szlabanu należy korzystając z wykazu numerów wybrać właściwy numer wewnętrzny, wyznaczony pracownik zdalnie otworzy szlaban. Szlaban wyjazdowy z drugiej strony budynku administracyjnego otwierany jest automatycznie.
Cały obiekt objęty jest monitoringiem wizyjnym.


Do budynku możliwe są cztery wejścia. Dla osób niepełnosprawnych, przygotowane jest wejście trzecie (licząc od strony wjazdu na teren zakładu, trzecie drzwi wejściowe). Wykonany jest odpowiedni podjazd. Podjazd ten umożliwia wjazd osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim.


Pierwsze wejście
Znajduje się najbliżej głównej bramy wjazdowej. Przed drzwiami zewnętrznymi znajduje się bieg schodowy -  8 stopni. Drzwi są otwierane na zewnątrz. Drzwi zewnętrzne prowadzą do przedsionka. Znajdujące się w nim drzwi otwierane są również na zewnątrz. Sekretariat znajduje się na wprost.

Drugie wejście
Przed drzwiami zewnętrznymi znajduje się bieg schodowy - 5 stopni. Drzwi są otwierane na zewnątrz. Drzwi zewnętrzne prowadzą do przedsionka. Drzwi, które znajdują się w przedsionku otwierane są na zewnątrz.

Trzecie wejście – dla osób niepełnosprawnych
Przed drzwiami zewnętrznymi znajduje się bieg schodowy - 5 stopni. Drzwi są otwierane na zewnątrz. Przed drzwiami budynku znajduje się podjazd umożliwiający wjazd wózka, którym porusza się osoba niepełnosprawna. Zapewnia on łatwy oraz bezkolizyjny wjazd wózka do środka budynku. Przy podjeździe znajduje się wygodna poręcz, która umożliwi wejście do budynku osobie niewidomej z laską lub poruszającej się o kulach. Za drzwiami na ścianie budynku (po lewej stronie) znajduje się domofon. Korzystając z wykazu numerów, osoba ze szczególnymi potrzebami powinna wybrać właściwy numer wewnętrzny w celu skontaktowania się z wybranym pracownikiem, który udzieli niezbędnych informacji. Aby dostać się do sekretariatu, osoba niepełnosprawna powinna skręcić w lewą stronę. Widoczna będzie poręcz oraz podjazd dla wózka, po którym może poruszać się osoba niepełnosprawna. Następnie widoczne są kolejne drzwi, które otwierają się na zewnątrz. Za drzwiami znajduje się szeroki hol. Należy kierować się na wprost. Sekretariat znajduje się na samym końcu, po prawej stronie.

W budynku na parterze znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.
Pomieszczenia na piętrze wyłączone są z korzystania dla osób postronnych (niezatrudnionych).
Dozwolone jest poruszanie się osoby niepełnosprawnej z psem przewodnikiem.

Czwarte wejście
Wejście znajduje się od strony oczyszczalni ścieków. Przeznaczone jest wyłącznie dla pracowników Zakładu. Przed drzwiami zewnętrznymi znajdują się 3 stopnie. Drzwi są otwierane do środka. Drzwi zewnętrzne prowadzą do holu. Znajdujące się w nim drzwi otwierane są do środka.

 

Dostępność do tłumacza języka migowego

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Czersku zapewnia dostęp do świadczenia usług tłumacza języka migowego.

Osoby planujące wizytę w Zakładzie Usług Komunalnych Sp. z o. o., proszone są o przekazanie tej informacji co najmniej 3 dni przed tym zdarzeniem.

Zgłoszenia należy dokonać w sekretariacie Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Czersku, pokój numer 2, poprzez adres poczty elektronicznej: biuro@zuk-czersk.pl lub dzwoniąc na podane numery telefonów: (52)-398-43-80, (52)-398-63-04.

Po otrzymaniu zgłoszenia pracownik Spółki skontaktuje się z zainteresowaną osobą w sposób określony w zgłoszeniu.