Przedmiot działalności

Zakład Usług Komunalnych w Czersku jest spółką prawa handlowego, w której 100 % udziałów posiada gmina Czersk. Spółka zajmuje się przede wszystkim świadczeniem usług na rzecz społeczności miasta i gminy Czersk, takich jak:
- zbiorowe zaopatrzenie w wodę,
- zbiorowe odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,
- wywóz, składowanie i segregacja odpadów,
- produkcja, przesył i dystrybucja ciepła,
- budowa i remonty sieci oraz przyłączy wod.-kan,
- dzierżawa nieruchomości (działalność pozostała)

Działalność gospodarczą spółka rozpoczęła z dniem 1 stycznia 2000 roku na bazie majątku zlikwidowanego zakładu budżetowego gminy Czersk - Zakładu Usług Komunalnych, przejmując również wszystkich pracowników tego zakładu. Część majątku jest własnością spółki (sieci wodociągowe i kanalizacyjne w Czersku oraz sieci wodociągowe w Łęgu i Odrach wybudowane przez gminę Czersk do 2003 roku, stacje wodociągowe w Czersku, Łęgu i Odrach, oczyszczalnia ścieków w Czersku, przepompownie ścieków w Czersku, kotłownia przy ul. Gen. Maczka i związana z nią sieć cieplna, środki transportu i maszyny do robót ziemnych oraz specjalistyczne maszyny i urządzenia związane z budową i eksploatacją sieci wod.-kan.), część jest dzierżawiona od gminy Czersk (sieci wodne i kanalizacyjne w Rytlu, wybudowana w 2007 r. sieć kanalizacyjna w Łęgu, stacja wodociągowa i oczyszczalnia ścieków w Rytlu, składowisko odpadów w Nieżurawie, sieć wodociągowa i kanalizacyjna na terenie gminy Czersk wybudowana przez gminę po 2003 r.). Obecnie spółka zarządza (dane liczbowe wg stanu na koniec roku 2009):
- siecią wodociągową wyposażoną w 4163 przyłączy,
- siecią kanalizacyjną wraz z 2605 przyłączami,
- stacjami wodociągowymi w Czersku, Łęgu, Odrach i Rytlu,
- wysypiskiem odpadów w Nieżurawie,
- kotłownią przy ul. Gen. Maczka w Czersku,
- oczyszczalniami ścieków w Czersku i Rytlu,
- bazą transportową przy ul. Przytorowej w Czersku.

W roku 2009 dostarczyliśmy 507 975 m3 wody, odebraliśmy 422 465 m3 ścieków, wywieźliśmy w sposób zorganizowany 2 543,43 ton odpadów stałych na podstawie 3 179 umów podpisanych z właścicielami posesji i obiektów (stan na dzień 31.12.2009 r.), przyjęliśmy do składowania na wysypisku 4 212,47 ton odpadów, sprzedaliśmy 8 158,2 GJ energii cieplnej. Świadczymy także usługi związane z budową, modernizacją i remontami sieci oraz przyłączy wodnych i kanalizacyjnych jak również szereg innych usług na indywidualne zlecenie. Zatrudniamy 53 pracowników.

ZUK sp z o. o. w Czersku jest spółką prawa handlowego, co oznacza, że jest odrębną od gminy jednostką organizacyjną wyposażoną w osobowość prawną, posiadającą własny zarząd i in­stytucje kontrolne. Rolę zgromadzenia wspólników pełni Burmistrz Czerska reprezentujący jedynego właściciela - gminę Czersk, natomiast prowadzeniem wszystkich spraw bieżących zajmuje się zarząd spółki, obecnie jednoosobowy. Funkcję prezesa zarządu i jednocześnie dyrektora spółki pełni Paweł Garbacki. Organem powołanym do kontroli działalności zarządu jest pięcioosobowa rada nadzorcza, w skład której wchodzą dwie osoby wybrane przez załogę spośród pracowników spółki: Hanna Czarnowska i Piotr Gąsiorowski oraz trzy osoby powołane przez zgromadzenie wspólników: Władysław Rzepczyński (przewodniczący), Regina Szymańska i Tomasz Peplinski. Aktualny skład rady został powołany przez zgromadzenie wspólników 4 czerwca 2007 r. na okres trzyletniej kadencji.

Kapitał zakładowy spółki wynosi 19 472 450 zł i dzieli się na 398 449 udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy.

Od dnia 7 lipca 2008 r. biura spółki znajdują się przy ul. Kilińskiego 15 w Czersku (teren oczyszczalni ścieków).

Celem strategicznym spółki jest zdecydowane podniesienie jakości świadczonych usług przy minimalizacji kosztów własnych oraz objęcie swoją działalnością całego obszaru miasta i gminy Czersk. Realizacji tego celu służą przedsięwzięcia określone w programach działania spółki.

Założone powiększenie zakresu działalności i minimalizacja jednostkowych kosztów własnych są możliwe zarówno dzięki inwestycjom realizowanym przez gminę (stała rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej), jak również przez spółkę (m. in. odnowa parku maszynowego i środków transportu, modernizacja sieci i urządzeń wod-kan).

 

Przedmiotem działania Spółki jest :

- odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 90.01.Z),
- gospodarowanie odpadami (PKD 90.02.Z),
- działalność sanitarna i pokrewna (PKD 90.03.Z),
- produkcja ciepła (pary wodnej i gorącej wody) (PKD 40.30.A),
- dystrybucja ciepła (pary wodnej i gorącej wody) (PKD 40.30.B),
- pobór i uzdatnianie wody z wyłączeniem działalności usługowej (PKD 41.00.A),
- działalność usługowa w zakresie rozprowadzania wody (PKD 41.00.B),
- wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 45.21.A),
- wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych : rurociągów, linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych (PKD 45.21.D),
- rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych; roboty ziemne (PKD 45.11.Z),
- wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych (PKD 45.22.Z),
- budowa dróg kołowych i szynowych (PKD 45.23.A),
- roboty związane z fundamentowaniem (PKD 45.25.B),
- wykonywanie robót budowlanych murarskich (PKD 45.25.D),
- wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli (PKD 45.31.A),
- wykonywanie robót budowlanych izolacyjnych (PKD 45.32.Z),
- wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania i wentylacyjnych (PKD 45.33.A),
- wykonywanie instalacji wodno - kanalizacyjnych (PKD 45.33.B),
- tynkowanie (PKD 45.41.Z),
- zakładanie stolarki budowlanej (PKD 45.42.Z),
- malowanie (PKD 45.44.A),
- wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską (PKD 45.50.Z),
- transport drogowy towarów pojazdami uniwersalnymi (PKD 60.24.B),
- transport lądowy pasażerski, pozostały (PKD 60.23.Z),
- działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni (PKD 01.41.B),
- produkcja betonowych wyrobów budowlanych (PKD 26.61.Z),
- konserwacja i naprawa pojazdów mechanicznych (PKD 50.20.A),
- wynajem nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.20.Z),
- działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego (PKD 74.20.A),
- zarządzanie nieruchomościami na zlecenie (PKD 70.32.Z),
- wypożyczanie artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 71.40.Z),
- działalność stadionów i pozostałych obiektów sportowych (PKD 92.61.Z),
- działalność związana ze sportem, pozostała (PKD 92.62.Z).